0888907770Контакти
Контакти08888 88 88 88

Видове бизнес кредити

Бизнес кредитите или фирмените кредити са две основни групи:

Инвестиционни кредити и Оборотни кредити.

Инвестицонните кредити са дългосрочни и се използват за осигуряване на дълготрайни активи с цел обновяване или разширяване на Вашия бизнес.

С Оборотните кредити се финансира текущата дейност на фирмата. Има няколко вида: Овърдрафт, Револвиращ кредит и Стандартен кредит за обортни средства.

1. Какво се финансира с Инвестиционния кредит?

a. Това може да е строителство или ремонт на производствени сгради и халета, покупка на машини и оборудване, покупка на недвижими имоти, различни производствени системи, софтуер

2. Какво се финансира с Оборотния кредит?

a. Основно това е покупка на суровини и материали за бизнеси в реалния сектор – производство, промишленост, селско стопанство, както и осигуряването на стоки и всички необходими краткотрайни активи за бизнеси в сферата на търговията и услугите.

Разновидностите на банковите инвестиционни и оборотни кредити са много. Определянето и точното формулиране на целта на търсеното финансиране е много важно при избора на съответния кредитен продукт на банката. Точният избор на фирмен кредит е от съществено значение за ефективността на кредитирания проект или дейност.

Основни фактори и критерии за одобрението на един банков фирмент кредит и благоприятни ценови условия по кредита са:

  • Финансовото състояние на фирмата-кредитискател за три години назад;
  • Текущи и Прогнозни финансови отчети;
  • Наличието на действащи договори с клиенти, партньори, доставчици;
  • Подходящо обезпечение в случаите, когато то е задължително.

Срок на фирмените кредити

Инвестиционните кредити са дългосрочни – от 3 до 7 години. В някои случаи по изключение може и до 10 години.

Оборотните кредити са краткосрочни – от 1 до 3 години.

Ние от Credita.bg можем да се погрижим за твоето финансовото спокойствие, като ти осигурим нужните парични средства.
© Copyright 2023 - Credita.bg - All Rights Reserved
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram